7, నవంబర్ 2015, శనివారం

మరుగేలరా ఓ రాఘవా...

రచన: శ్రీ త్యాగరాజు
రాగం:  జయంతశ్రీ
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
మరుగేలరా ? ఓ రాఘవ ! ॥ మరుగేలరా ॥

అనుపల్లవి:
మరుగేల ? చరాచర రూప ! పరా -
త్పర ! సూర్య సుధాకర లోచన ! ॥ మరుగేలరా ॥

పల్లవి:
అన్ని నీవనుచు నంతరంగమున
దిన్నగ వెదకి - తెలుసుకొంటినయ్య;
నిన్నెగాని మదిని నెన్నజాల నొరుల,
నన్ను బ్రోవవయ్యా, త్యాగరాజనుత ! ॥ మరుగేలరా ॥

5, నవంబర్ 2015, గురువారం

సాకేత నగర నాథ....

రచన: మైసూర్ సదాశివ రావు
కీర్తన: సాకేత నగర నాథ
రాగం: హరికాంభోజి
తాళం: రూపకం

పల్లవి:
సాకేత నగర నాథ శ్రీకాంత జగన్నాథ ॥ సాకేత ॥

అనుపల్లవి:
లోకేష చిద్విలాస లోకావన చతుర మాం పాహిదేవదేవ మునిజన హిత సురపతినుత శుభద చరితదశరత సుఖ జనకజారమణ దేవరిపుణా సజన ॥ సాకేత ॥

చరణం:
రాజితామర పాల రామచంద్ర భూపాల రాజరాజ వందిత చరణ యుగళ దీన పాల ఇనరాజవంశ రత్న సదాశివ కవినుత జిత సపత్న దశరథ సుత జనకజా రమణ దేవ రిపు నాషచణ ॥ సాకేత ॥

9, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

రామ రామ గోవింద...

రచన: శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి.
రాగం: సౌరాష్ట్రం
తాళం: ఆది

పల్లవి:
రామ రామ గోవింద నను
రక్షించు ముకుంద  ॥ ॥

చరణములు:
కలి యుగ మనుజులు నీకు మహాత్మ్యము
కలదు లేదనే కాలమాయెగా ॥ రామ ॥

కాముని దాసులు నా పలుకుల విని
కావలసినటులనాడనాయె కదా ॥ రామ ॥

పామరులను కని సిగ్గు పడుచు మరి
మోము మరుగు జేసి తిరుగనాయెను ॥ రామ ॥

క్రొవ్వు గల నరుల కొనియాడగ చిరు
నవ్వులతో నను జూడనాయె కదా ॥ రామ ॥

మతి హీనులు శ్రీ పతి దాసులకీ
గతి రారాదని పల్కనాయె కదా ॥ రామ ॥

నమ్మినాడనే పేరుకైన నీ
తమ్మునితోనైన పల్కవైతివి ॥ రామ ॥

కార్యాకార్యము సమమాయెను నీ
శౌర్యమెందు దాచుకొంటివయ్యో ॥ రామ ॥

రాక రాక బ్రతుకిట్లాయెను శ్రీ
త్యాగరాజ నుత తరుణము కాదు ॥ రామ ॥

29, ఆగస్టు 2015, శనివారం

సుగుణములే చెప్పకొంటి...

రచన: శ్రీ త్యాగరాజు
రాగం: చక్రవాక
తాళం: రూపకం

పల్లవి:
సుగుణములే చెప్పుకొంటి
సుందర రఘురామ ॥ సుగుణములే ॥

అనుపల్లవి:
వగలెఱుంగలేక ఇటు వత్తువనుచు
దురాసచే  ॥ సుగుణములే ॥

చరణము:
స్నానాది సుకర్మంబులు
వేదాధ్యయనంబు లెఱుఁగ
శ్రీనాయక క్షమియించుము
శ్రీ త్యాగరాజవినుత ॥ సుగుణములే ॥

8, ఆగస్టు 2015, శనివారం

ఓ రఘువీరా....

రచన: శ్రీ రామదాసు  
రాగం: మధ్యమావతి 
తాళం:ఆది

పల్లవి:
ఓ రఘువీరా యని నే పిలిచిన
ఓహో యనరాదా రామసారెకు
వేసరి నామది యన్యము
చేరదు యేరా ధీర రాను ॥ ఓ రఘువీరా॥

చరణం - 1:
నీటచిక్కి కరి మాటికి వేసరి
నాటక ధర నీ పాటలు బాపగమేటి
మకరితల మీటికాచు దయయేటికి
నాపై నేటికి రాదో ॥ ఓ రఘువీరా ॥

చరణం - 2:
మున్ను సభను నాపన్నత వేడుచు
నిన్ను కృష్ణయని  ఎన్నగ ద్రౌపదికెన్నో
వలువలిడి మన్నన బ్రోచినవెన్నుడ
నామొర వింటివొ లేదో ॥ ఓ రఘువీరా ॥

చరణం - 3:
బంటునై తినని యుంటె పరాకున
నుంటివి ముక్కంటి వినుత నామజంట
బాయకను వెంట నుండుమనివేడితి
భద్రాచలవాసా ॥ ఓ రఘువీరా ॥

2, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

వినుడిదె రఘుపతి విజయములు....

రచన: తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు.
రాగం: శంకరాభరణం
తాళం: ఆది

పల్లవి:
వినుడిదె రఘుపతి విజయములు
పనుపడి రాక్ష బాధలుడిగెను ॥వినుడిదె॥

చరణములు:
కులగిరులదరెను కుంభినివడకెను
ఇల రాముడు రథమెక్కినను
కలగె వారిధులు కంపించె జగములు
బలు విలునమ్ములు పట్టినను ॥ 1 ॥

పిడుగులు దొరిగెను పెనుగాలి విసరె
తొడిబడ బాణము దొడిగినను
ముడివడె దిక్కులు మొగ్గె దిగ్గజములు
యెడవక రావణునేసినను ॥ 2 ॥

చుక్కలు దుల్లెను స్రుక్కె భూతములు
తొక్కి యసురతల దుంచినను
గక్కున శ్రీ వేంకటగిరి నిలువగ
అక్కజమగు శుభమందరి కొదవె ॥ 3 ॥

రంగాపుర విహార.....

రచన: శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
రాగం: బృందావన సారంగ
తాళం: రూపకం

పల్లవి:
రంగాపుర విహార జయ కోదండ
రామావతార రఘువీర శ్రీ ॥ రంగాపుర ॥

అనుపల్లవి:
అంగజ జనక దేవ బృందావన 
సారంగేంద్ర వరద రమాంతరంగా  
శ్యామలాంగ విహంగ తురంగ 
సదయాపాంగ సత్సంగ ॥ రంగాపుర ॥

చరణం:
పంకజాప్త కుల జల నిధి సోమ 
వర పంకజ ముఖ పట్టాభిరామ 
పద పంకజ జిత కామ రఘురామ 
వామాంక గత సీత వర వేష 
శేషాంక శయన భక్త సంతోష 
ఏణాంక రవి నయన మృదుతర భాష 
అకళంక దర్పణ కపోల విశేష ముని
సంకట హరణ గోవింద 
వేంకటరమణ  ముకుంద 
సంకర్షణ మూల కంద
శంకర గురు గుహానంద ॥ రంగాపుర ॥